high speed cutting

 • MetaForce
  MetaForce

   

  MetaForce ist ein Sägeblatt welches für dauerhaftes und schnelles schneiden geeignet ist.

  Diese Sägeblatt zeigt ihre Vorteile beim starken und performanten Anlagen, wobei die Produktionsflux für dem Hochlauf der Produktion und für vollßautomatisierte Produktionslinien geeignet ist.

   

    

   

  metaforce pictograme

  Vezi broşură

  WoodTexture

  Vorteile:

  • Bietet eine wesentliche Verbesserung im Bereich der Geschwindigkeit und Dauer der Schneideprozess
  • Setzt ins Wert der Potential der Anlage
  • Besichert einen Highclass Qualität der Schneiden:
   • Präzise und perfekt-gerades schneiden
   • Feine Bearbeitung des Holzoberfläche
   • Gute Entsorgung des Sägemehls
  • Frühere Abschreibung der Investition ins Sägeblätter und einfache Instandhaltung der Blätter
  • Keine Investition nötig ins Instandhaltungsanlagen und Arbeitskraft

  WoodTexture

  Empfehlungen:

  Die Vorschrifte für minimale Schneidegeschwindigkeit müssen eingehalten werden.

   

  Diese Sägeblatt zeigt seine Vorteile beim starke und performante Anlagen, wobei die Produktionsflux für dem Hochlauf der Produktion und für vollßautomatisierte Produktionslinien geeignet ist.

   

  Der Baustamm muss entrindet und gespühlt werden, bevor das Schneiden, oder Sie könnten für einen Vorschneider entscheiden.

   

  Der Instandhaltung der Sägeblätter muss nur beim Fa. Metamob durchgeführt werden, damit die Garantie besichert ist.

   

  WoodTexture

  Was sagen unsere Kunden über uns?

  Wir arbeiten zusammen mit Metamob von das Anfang, seit 20 Jahre. Wir waren immer offen und bereit um neue Produkte zu versuchen. Wir haben auch MetaForce in Einsatz. MetaForce ist eine ausserordentlich gute Sägeblatt, geeignet für eine dauerhafte Einsatz. Wir sind zufrieden mit diesem Säger. Wir sind zufrieden mit MetaForce. Ich kann der MetaForce nur empfehlen!

  Vasile Pop, CEO of Pop France

  WoodTexture

  MetaForce Garantie

  Wir bieten den Versuch der ersten bestellten Sägeblatter im Anwesenheit der Spezialisten von Metamob, sowie auch den Ausbieldung der Benutzer.

   

  Die bessere Leistung ist erreicht durch ein optimales Kombination von mehrere Elementen so wie:

  - Der auserordentlicher Zahn-Profil welchen den effizienten Ausscheidung der Sägemehl versichert

  - Wiederhohlte Zahn-Sequenzen mit variabilen langen und breiten

  - Eine besonders spezielle Bespannung der Sägeblattes welche dem Laufzeit des Sägeblattes verlängert

 • MetaForce
  MetaForce

   

  MetaForce is a band saw blade used for cutting logs, created for high speed and lasting cutting.

  Choosing these blades is recommended for powerful and performant machines where the production flow allows increasing the capacity, as well as for fully automated lines.

   

    

   

  metaforce pictograme

  Vezi broşură

  WoodTexture

  Benefits:

  • Offers a significant increase in cutting speed,
  • Highlights the performance of the machine
  • Ensures superior cutting quality:
   • straight cutting
   • smoother surface of the sawn wood
   • good sawdust removal
  • Shorter return of investment
  • No more investment in the maintenance of the blades.

  WoodTexture

  Recommendations:

  Take into consideration the recommended minimum cutting speeds in order to fully benefit from the benefits of the blade.

   

  It is recommended to choose these blades for powerful and high-performance machines where the manufacturing flow allows higher capacity and fully automated lines.

   

  The logs must be peeled and washed before cutting, or you can opt for a pre-cutter.

   

  Exclusive maintenance by Metamob, can provide you with all the benefits of the MetaForce Guarantee.

   

  WoodTexture

  What are our customers saying?

  We have been working with Metamob since the beginning, for about 20 years. We have always been open to trying new products. We work with MetaForce as well. A high quality blade, which can be used for longer periods of time. We are satisfied with this brand. I confidently recommend Metamob to our colleagues.

  Vasile Pop, CEO of Pop France

  WoodTexture

  MetaForce Guarantee

  We offer you the testing of the first blades ordered in the presence of Metamob specialists and the training of the operating staff, so that you can enjoy the benefits of the blades.

   

  Higher performances are obtained due to the optimal combination of several constructive elements, namely:

  - special tooth profile due to its shape and dimensions, ensures easy removal of sawdust, which results in superior cutting quality (straight cutting and smoother surface)

  - repetitive sequences of teeth having the length of the step and the height of the variable tooth

  - special tensioning of the blade that increases the cutting time and the resilience of the blade

 • MetaForce
  MetaForce

   

  MetaForce to piły taśmowe do cięcia kłód, stworzone z myślą o dużej szybkości i trwałości cięcia.

  Wybór tych pił jest zalecany w przypadku mocnych i wydajnych maszyn, w których przepływ produkcji pozwala na zwiększenie wydajności, a także w przypadku w pełni zautomatyzowanych linii.

   

    

   

  metaforce pictograme

  Vezi broşură

  WoodTexture

  Korzyści:

  • Oferuje znaczny wzrost prędkości cięcia,
  • Podkreśla wydajność maszyny
  • Oferuje znaczne zwiększenie cięcia i przy wysokich prędkościach cięcia, zapewniając:
   • proste cięcie
   • gładsza powierzchnia tarcicy
   • dobre usuwanie trocin
  • Szybsza amortyzacja inwestycji
  • Nie ma już potrzeby inwestowania w maszyny i robociznę do konserwacji ostrzy

  WoodTexture

  Zalecenia:

  Weź pod uwagę zalecane minimalne prędkości cięcia, aby w pełni wykorzystać zalety ostrza.

   

  Zaleca się wybór tych ostrzy do maszyn o dużej mocy i wysokiej wydajności, w których przepływ produkcji pozwala na większą wydajność i w pełni zautomatyzowane linie.

   

  Kłody muszą być okorowane i wyczyszczone przed cięciem lub możesz wybrać precutter.

   

  Ekskluzywna konserwacja Metamob może zapewnić Ci wszystkie korzyści wynikające z Gwarancji MetaForce.

   

  WoodTexture

  Co mówią nasi klienci?

  Współpracujemy z Metamob od początku, czyli od około 20 lat. Zawsze byliśmy otwarci na wypróbowywanie nowych produktów. Współpracujemy również z MetaForce. Wysokiej jakości ostrze, które może być używane przez dłuższy czas. Jesteśmy zadowoleni z tej marki. Z pełnym przekonaniem polecam Metamob naszym kolegom.

  Vasile Pop, dyrektor generalny Pop France

  WoodTexture

  Gwarancja MetaForce

  Oferujemy Państwu przetestowanie pierwszych zamówionych ostrzy w obecności specjalistów Metamob oraz przeszkolenie personelu obsługującego, aby mogli Państwo czerpać korzyści z pił.

   

  Wyższe osiągi uzyskuje się dzięki optymalnemu połączeniu kilku elementów konstrukcyjnych, a mianowicie:

  - specjalny profil zęba ze względu na swój kształt i wymiary zapewnia łatwe usuwanie trocin, co skutkuje doskonałą jakością cięcia (proste cięcie i gładsza powierzchnia)

  - powtarzające się sekwencje zębów o długości skoku i wysokości zęba zmiennego

  - specjalne naprężenie brzeszczotu zwiększające czas cięcia i sprężystość brzeszczotu

Albanian Bosnian Bulgarian Chinese simplified Croatian Czech Finnish French Greek Japanese Latvian Portuguese Russian Serbian Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian English Romanian Hungarian German Polish